inf spoldz

inf spoldz

Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

Dział Członkowski

tel. 12-647-10-14
centrala: 12 647-15-00 wew. 2

501-890-300 (Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokoje nr 2 i 3

PRACOWNICY

KONTAKT

  mgr Paweł Krawiec
  Inspektor d/s Członkowskich

tel. 12-647-10-14.

  Małgorzata Żak
  Inspektor d/s Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami

tel. 12-647-10-14;
501-890-300.

 


 

I. Dział prowadzi sprawy związane z:

 1. Z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności odrębnej lokalu;

 2. Formalnościami związanymi ze śmiercią osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub prawo własności odrębnej lokalu;

 3. Ustanawianiem prawa własności odrębnej lokalu;

 4. Przygotowaniem zaświadczeń wymaganych do przedłożenia w kancelarii notarialnej/banku w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności odrębnej lokalu, zakładania księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz w innych przypadkach gdy jest to konieczne.

 5. Zmianami danych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowego prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub prawo własności odrębnej lokalu (a w szczególności: zmianą adresu do korespondencji, zmianą nazwiska, ustanowieniem pełnomocnika).

II. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

Małgorzata Żak - Licencjonowany pośrednik, numer licencji 1229

Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną transakcji. Pośredniczymy w zakresie: kupna i sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych, garaży, działek.

ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW SM "CZYŻYNY"

 

Informacje związanie z członkostwem w Spółdzielni

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze informujemy, że członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

 1. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 2. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 3. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub
 5. będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (który mówi, że członkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu).

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (który mówi, że członkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu). Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

 1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 2. nabycia ekspektatywy własności;
 3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
 5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy z dnia
  15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U rok 2013, poz. 1222 ze zmianami), w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
 6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
 7. wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami spółdzielni.

Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

 1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
 3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
 4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
 5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 6. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 7. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.
 8. Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

W zakresie nieuregulowanym w Ustawie z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U rok 2013, poz. 1222 ze zmianami) stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), z zastrzeżeniem, że Przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), dotyczących wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni, nie stosuje się. Osoba będąca założycielem spółdzielni oraz właściciel lokalu będący członkiem spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.

Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560) dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Logowanie

Oferta zarządzania / administrowania nieruchomościami

1

Gościmy

2450392
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od początku
964
1131
2095
16350
32062
47642
2450392
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.