Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

Burza nad os. Dywizjonu 303 (fot. B. Kuźma)
Budowa os. 2 Pułku Lotniczego i os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Widok na część os. Dywizjonu 303 i pawilon S.M. (fot. arch. S.M.)
W Parku im. gen. Stanisława Skalskiego na os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Awaryjne lądowanie balonu na pasie startowym byłego lotniska Kraków-Rakowice (fot. B. Kuźma)

Dzieje Spółdzielni

17.04.1978 roku zostało wydane Postanowienie Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie w sprawie zorganizowania spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu Lotnisko w Krakowie

07.07.1978 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny”

Członkami Założycieli było 8 osób prawnych i 19 osób fizycznych

Skład I-szej Rady Nadzorczej MSM „Czyżyny” powołany na Zebraniu Założycielskim w dniu 07.07.1978 rok
1. Przewodniczący - Zbigniew Pęski
2. Z-ca - Zdzisław Malinowski
3. Sekretarz - Piotr Świeczka
4. Przew. Komisji Rewizyjnej - Henryk Cygara
5. Z-ca Przew. Komisji Rew. - Stefan Olszewski
6. Członek Komisji Rew. - Stanisława Gadowska
7. Przew. Komisji Tech. Ekspl. - Wiesław Bakalarz
8. Z-ca Przew. Kom. Tech. Ekspl. - Bolesław Babula
9. Członek Kom. Tech. Ekspl. - Janusz Dzięciołowski
10.Członek Kom. Tech. Ekspl. - Wiesław Gurbiel
11. Przew. Komisji Społ. Wych. - Krystyna Kita
12. Z-ca Prze. Ko. Społ. Wych. - Adam Salitra
13. Członek Kom. Społ. Wych. - Marek Bubak
14. Członek Kom. Społ. Wych. - Teresa Ulak 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 1978 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział I Cywilny, Spółdzielnia została wpisana do rejestru spółdzielni.

Uchwałą nr 116 Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 30.09.1978 roku, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny” w Krakowie została przyjęta w poczet członków Związku i wpisana do rejestru Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego pod numerem 1861 jako spółdzielnia lokatorsko – własnościowa.

Członkami Spółdzielni mogły zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne tj. przedsiębiorstwa państwowe, które uczestniczyły w realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego na terenie działania Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny”.

Rejonem działania spółdzielni był rejon byłego lotniska w Czyżynach, pd. – wsch. część miasta Krakowa, na którym zgodnie z programem inwestycyjnym planowano wybudować docelowo 57 budynków mieszkalnych o kubaturze 1.686.300m3 , obejmujących 7.600 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 421.000m2.

Realizacja programu inwestycyjnego przewidywała następujące etapy:

 • 1978 rok 5 bud. - 385 mieszkań - pow. użytk. 26.619m2 
 • 1979 rok 13 bud. - 1.307 mieszkań - pow. użytk. 78.246m2 
 • 1980 rok 8 bud. - 649 mieszkań - pow. użytk. 35.156m2 
 • po 1980 roku 31 bud. - 5.259 mieszk. - pow. użytk. 280.979m2

Inwestorem budownictwa mieszkaniowego był Zakład Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” WSM w Krakowie. Program inwestycyjny miał być realizowany w systemie zleconym siłami przedsiębiorstw państwowych, finansowanie kosztów budowy – kredytem bankowym.

Efekty mieszkaniowe

W 1978 roku oddano do zasiedlenia budynki mieszkalne w os. 2-Pułku Lotniczego nr 5, 10, 15, 18, 19.

W 1979 roku odebrano od wykonawców budynki mieszkalne nr. 3, 13, pawilon handlowy nr 24 oraz budynek techniczny nr 17 w os. 2-Pułku Lotniczego. Jednocześnie dokonano odbioru budynków mieszkalnych nr. 48, 50, 64 w drugim osiedlu spółdzielni w os. Dywizjonu 303.

W 1980 roku powstały: 

 • w os. 2-Pułku Lotniczego budynki mieszkalne nr 9 i 16 oraz budynek tech. nr 4
 • w os. Dywizjonu 303 budynki mieszkalne nr 42, 43, 44, 45, 47

W 1981 roku zakończono realizację:

 • os. 2-Pułku Lotniczego bud. mieszk. nr 26
 • w os. Dywizjonu 303 budynek mieszkalny nr 5, 46 i bud. tech. nr 4 

W 1982 roku zrealizowano inwestycje mieszkaniowe wyłącznie w osiedlu Dywizjonu 303:

 • budynki mieszkalne nr: 8, 9, 11, 14, 51, 52, 53, 54, 56, 57 oraz bud.tech. nr 4

W 1983 roku podobnie jak w roku poprzednim efekty mieszkaniowe dotyczyły wyłącznie os. Dywizjonu 303:

 • budynki mieszk.nr: 6, 7, 10, 17, 18, 27, 28, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 55 oraz bud. tech. nr 58.

20.09.1984 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy została zmieniona nazwa Spółdzielni na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny”.

W 1984 roku odebrano od wykonawców:

 • w os. 2-Pułku Lotniczego bud. mieszk. nr 6
 • w os. Dywizjonu 303 bud. mieszk. nr 19, 23, 26 oraz budynek techn. nr 38

W 1985 roku zrealizowano pawilon handlowy nr 1 w os. 2-Pułku Lotniczego.

W 1986 roku inwestycje mieszkaniowe były w realizacji.

W 1987 roku odebrano od wykonawców budynek mieszkalny nr 8 w os. 2-Pułku Lotniczego.

W 1988 roku zakończono realizację budynku mieszkalnego nr 7 w os. 2-Pułku Lotniczego kończąc równocześnie realizację budynków mieszkalnych. 

Realizacja jeszcze 4-ch wysokich, kilkunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych w os. 2-go Pułku Lotniczego zgodnie z planami realizacyjnymi została wstrzymana z powodu problemów z nośnością gruntu, a w dalszej kolejności w związku z brakiem możliwości podłączenia do ogólnomiejskiego kolektora. 

W 1990 roku Spółdzielnia zakończyła realizację pawilonu handlowego nr 1 w os. Dywizjonu 303.

W trakcie procesu inwestycyjnego zrealizowano 263 boksy garażowe zlokalizowane w 4-ch zespołach garażowych, a w ramach infrastruktury towarzyszącej zrealizowano budowę: 2 przychodni zdrowia, 3 przedszkoli, szkoły i żłobka.

Zakończony w 1988 roku proces inwestycyjny w zakresie budownictwa mieszkaniowego, który zakładał wybudowanie: 7.600 mieszkań w 57 budynkach mieszkalnych został zrealizowany: 

 • w ilości mieszkań - w 55%
 • w ilości budynków - w 88% 

Przyjęcia w poczet członków dokonywano na podstawie skierowań z Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Krakowskich zakładów Pracy oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Rozdziału mieszkań dokonywano według wytycznych Zarządu WSM w Krakowie.

W okresie do 1989 roku w ramach prac remontowych wyremontowano dachy na 12 budynkach, odnowiono klatki schodowe w 26 budynkach. Korzystając z 100 % umarzalnych kredytów bankowych udzielanych do końca 1989 roku ocieplono ściany 4-ch budynków a1-go częściowo. 

50 budynków mieszkalnych zbudowano w następujących technologiach: 

 • WK 70 - 21 budynków - 42%
 • WUFT - 16 budynków - 32%
 • DOMINO - 7 budynków - 14%
 • SBM - 3 budynki - 6%
 • ŻERAŃ - 3 budynki - 6%

Zmiana sytuacji polityczno – gospodarczej w Polsce po roku 1989, a w szczególności warunków kredytowania zahamowała realizację nowych inwestycji mieszkaniowych, a Spółdzielnia skupiła swoją działalność głównie na modernizowaniu zasobów mieszkaniowych,obniżaniu ich energochłonności oraz usuwaniu wad technologicznych będących wynikiem zastosowanych wcześniej rozwiązań projektowych i wykonawczych.

W okresie lat 1993 – 2012 w zakresie prac termorenowacyjnych: ocieplono kompleksowo 50 budynków mieszkalnych, w tym dokonano wymiany ocieplenia z wełny mineralnej i płyt azbestowo-cementowych w 1 budynku na technologię tradycyjną, wykonano renowację ocieplenia na budynkach ocieplonych latach 1985 - 1993 wraz z ociepleniem loggii balkonowych, zmodernizowano centralnych wymiennikowi ciepła i zamontowano aparaturę pogodową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach i lokalach mieszkalnych przygotowując technicznie ten system do indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ocieplono stropodachy w 47 budynkach, okna na klatkach schodowych wymieniono w 40 budynkach.

Te wyżej wymienione działania spowodowały:

 • ograniczenie mocy cieplnej zamówionej o 13,0711MW, tj. o 46,1% - stan na 1 stycznia 2013 roku
 • ograniczenie zużycia energii cieplnej w ostatnich latach o przeciętnie 45% rocznie

Za wybitne dokonania ekologiczne we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska nasza Spółdzielnia w 1999 roku została wyróżniona Złotym Klonem.

Z najważniejszych prac remontowych w latach 1990 do 2012 roku włącznie wykonano m.in.: 90 remontów kapitalnych dachów w tym dachy 44 budynków po raz kolejny, odnowiono klatki schodowe w 94 budynkach w tym w 43 budynkach po raz kolejny, w 40 budynkach wymieniono okna na klatkach schodowych, wyremontowano schody w klatkach w 28 budynkach mieszkalnych, wykonano 457 nowych miejsc postojowych, główny front remontu dróg i chodników rozpoczęto w 2002 roku, wykonano remonty kapitalne 30.093,8m2 chodników tj. 99,7% i 26.955,80m2 dróg tj. 99,3% zmodernizowano hydroforowni wody podwyższonego ciśnienia, wymieniono bramy wejściowe w klatkach schodowych w 43 budynkach mieszkalnych.

Począwszy od 1995 roku spółdzielnia kontynuuje działalność inwestycyjną. W ramach zabudowy uzupełniającej zrealizowano 11 nowych budynków mieszkalnych obejmujących 504 mieszkania, zrealizowano również 430 boksów garażowych, 54 miejsca postojowe i 14 lokali użytkowych.

W 1997 roku - odebrano od wykonawców budynki nr 2 i nr 12 na os. 2 Pułku Lotniczego.

W 1999 roku - zakończono realizację budynku nr 11 na os. 2 Pułku Lotniczego.

W 2000 roku - odebrano od wykonawcy budynek nr 25 na os. Dywizjonu 303.

W 2003 roku - zakończono realizację budynku nr 12A na os. Dywizjonu 303.

W 2004 roku - odebrano od wykonawcy budynek nr 1d na os. 2-Pułku Lotniczego. 

W 2006 roku - zakończono realizację budynku nr 56d na os. Dywizjonu 303.

W 2008 roku – zakończono realizację budynku nr 4c na os. Dywizjonu 303.

W 2010 roku – zakończono realizację budynku nr 66a na os. Dywizjonu 303.

W 2011 roku – zakończono realizację budynku nr 64a na os. Dywizjonu 303.

W 2012 roku – zakończono realizację budynku nr 24 na os. 2 Pułku Lotniczego.