Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

Widok na część os. Dywizjonu 303 i pawilon S.M. (fot. arch. S.M.)
Budowa os. 2 Pułku Lotniczego i os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Awaryjne lądowanie balonu na pasie startowym byłego lotniska Kraków-Rakowice (fot. B. Kuźma)
W Parku im. gen. Stanisława Skalskiego na os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Burza nad os. Dywizjonu 303 (fot. B. Kuźma)

Dzieje Spółdzielni

17.04.1978 roku zostało wydane Postanowienie Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie w sprawie zorganizowania spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu Lotnisko w Krakowie

07.07.1978 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny”

Członkami Założycieli było 8 osób prawnych i 19 osób fizycznych

Skład I-szej Rady Nadzorczej MSM „Czyżyny” powołany na Zebraniu Założycielskim w dniu 07.07.1978 rok
1. Przewodniczący - Zbigniew Pęski
2. Z-ca - Zdzisław Malinowski
3. Sekretarz - Piotr Świeczka
4. Przew. Komisji Rewizyjnej - Henryk Cygara
5. Z-ca Przew. Komisji Rew. - Stefan Olszewski
6. Członek Komisji Rew. - Stanisława Gadowska
7. Przew. Komisji Tech. Ekspl. - Wiesław Bakalarz
8. Z-ca Przew. Kom. Tech. Ekspl. - Bolesław Babula
9. Członek Kom. Tech. Ekspl. - Janusz Dzięciołowski
10.Członek Kom. Tech. Ekspl. - Wiesław Gurbiel
11. Przew. Komisji Społ. Wych. - Krystyna Kita
12. Z-ca Prze. Ko. Społ. Wych. - Adam Salitra
13. Członek Kom. Społ. Wych. - Marek Bubak
14. Członek Kom. Społ. Wych. - Teresa Ulak 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 1978 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział I Cywilny, Spółdzielnia została wpisana do rejestru spółdzielni.

Uchwałą nr 116 Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 30.09.1978 roku, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny” w Krakowie została przyjęta w poczet członków Związku i wpisana do rejestru Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego pod numerem 1861 jako spółdzielnia lokatorsko – własnościowa.

Członkami Spółdzielni mogły zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne tj. przedsiębiorstwa państwowe, które uczestniczyły w realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego na terenie działania Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny”.

Rejonem działania spółdzielni był rejon byłego lotniska w Czyżynach, pd. – wsch. część miasta Krakowa, na którym zgodnie z programem inwestycyjnym planowano wybudować docelowo 57 budynków mieszkalnych o kubaturze 1.686.300m3 , obejmujących 7.600 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 421.000m2.

Realizacja programu inwestycyjnego przewidywała następujące etapy:

 • 1978 rok 5 bud. - 385 mieszkań - pow. użytk. 26.619m2 
 • 1979 rok 13 bud. - 1.307 mieszkań - pow. użytk. 78.246m2 
 • 1980 rok 8 bud. - 649 mieszkań - pow. użytk. 35.156m2 
 • po 1980 roku 31 bud. - 5.259 mieszk. - pow. użytk. 280.979m2

Inwestorem budownictwa mieszkaniowego był Zakład Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” WSM w Krakowie. Program inwestycyjny miał być realizowany w systemie zleconym siłami przedsiębiorstw państwowych, finansowanie kosztów budowy – kredytem bankowym.

Efekty mieszkaniowe

W 1978 roku oddano do zasiedlenia budynki mieszkalne w os. 2-Pułku Lotniczego nr 5, 10, 15, 18, 19.

W 1979 roku odebrano od wykonawców budynki mieszkalne nr. 3, 13, pawilon handlowy nr 24 oraz budynek techniczny nr 17 w os. 2-Pułku Lotniczego. Jednocześnie dokonano odbioru budynków mieszkalnych nr. 48, 50, 64 w drugim osiedlu spółdzielni w os. Dywizjonu 303.

W 1980 roku powstały: 

 • w os. 2-Pułku Lotniczego budynki mieszkalne nr 9 i 16 oraz budynek tech. nr 4
 • w os. Dywizjonu 303 budynki mieszkalne nr 42, 43, 44, 45, 47

W 1981 roku zakończono realizację:

 • os. 2-Pułku Lotniczego bud. mieszk. nr 26
 • w os. Dywizjonu 303 budynek mieszkalny nr 5, 46 i bud. tech. nr 4 

W 1982 roku zrealizowano inwestycje mieszkaniowe wyłącznie w osiedlu Dywizjonu 303:

 • budynki mieszkalne nr: 8, 9, 11, 14, 51, 52, 53, 54, 56, 57 oraz bud.tech. nr 4

W 1983 roku podobnie jak w roku poprzednim efekty mieszkaniowe dotyczyły wyłącznie os. Dywizjonu 303:

 • budynki mieszk.nr: 6, 7, 10, 17, 18, 27, 28, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 55 oraz bud. tech. nr 58.

20.09.1984 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy została zmieniona nazwa Spółdzielni na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny”.

W 1984 roku odebrano od wykonawców:

 • w os. 2-Pułku Lotniczego bud. mieszk. nr 6
 • w os. Dywizjonu 303 bud. mieszk. nr 19, 23, 26 oraz budynek techn. nr 38

W 1985 roku zrealizowano pawilon handlowy nr 1 w os. 2-Pułku Lotniczego.

W 1986 roku inwestycje mieszkaniowe były w realizacji.

W 1987 roku odebrano od wykonawców budynek mieszkalny nr 8 w os. 2-Pułku Lotniczego.

W 1988 roku zakończono realizację budynku mieszkalnego nr 7 w os. 2-Pułku Lotniczego kończąc równocześnie realizację budynków mieszkalnych. 

Realizacja jeszcze 4-ch wysokich, kilkunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych w os. 2-go Pułku Lotniczego zgodnie z planami realizacyjnymi została wstrzymana z powodu problemów z nośnością gruntu, a w dalszej kolejności w związku z brakiem możliwości podłączenia do ogólnomiejskiego kolektora. 

W 1990 roku Spółdzielnia zakończyła realizację pawilonu handlowego nr 1 w os. Dywizjonu 303.

W trakcie procesu inwestycyjnego zrealizowano 263 boksy garażowe zlokalizowane w 4-ch zespołach garażowych, a w ramach infrastruktury towarzyszącej zrealizowano budowę: 2 przychodni zdrowia, 3 przedszkoli, szkoły i żłobka.

Zakończony w 1988 roku proces inwestycyjny w zakresie budownictwa mieszkaniowego, który zakładał wybudowanie: 7.600 mieszkań w 57 budynkach mieszkalnych został zrealizowany: 

 • w ilości mieszkań - w 55%
 • w ilości budynków - w 88% 

Przyjęcia w poczet członków dokonywano na podstawie skierowań z Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Krakowskich zakładów Pracy oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Rozdziału mieszkań dokonywano według wytycznych Zarządu WSM w Krakowie.

W okresie do 1989 roku w ramach prac remontowych wyremontowano dachy na 12 budynkach, odnowiono klatki schodowe w 26 budynkach. Korzystając z 100 % umarzalnych kredytów bankowych udzielanych do końca 1989 roku ocieplono ściany 4-ch budynków a1-go częściowo. 

50 budynków mieszkalnych zbudowano w następujących technologiach: 

 • WK 70 - 21 budynków - 42%
 • WUFT - 16 budynków - 32%
 • DOMINO - 7 budynków - 14%
 • SBM - 3 budynki - 6%
 • ŻERAŃ - 3 budynki - 6%

Zmiana sytuacji polityczno – gospodarczej w Polsce po roku 1989, a w szczególności warunków kredytowania zahamowała realizację nowych inwestycji mieszkaniowych, a Spółdzielnia skupiła swoją działalność głównie na modernizowaniu zasobów mieszkaniowych,obniżaniu ich energochłonności oraz usuwaniu wad technologicznych będących wynikiem zastosowanych wcześniej rozwiązań projektowych i wykonawczych.

W okresie lat 1993 – 2012 w zakresie prac termorenowacyjnych: ocieplono kompleksowo 50 budynków mieszkalnych, w tym dokonano wymiany ocieplenia z wełny mineralnej i płyt azbestowo-cementowych w 1 budynku na technologię tradycyjną, wykonano renowację ocieplenia na budynkach ocieplonych latach 1985 - 1993 wraz z ociepleniem loggii balkonowych, zmodernizowano centralnych wymiennikowi ciepła i zamontowano aparaturę pogodową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach i lokalach mieszkalnych przygotowując technicznie ten system do indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ocieplono stropodachy w 47 budynkach, okna na klatkach schodowych wymieniono w 40 budynkach.

Te wyżej wymienione działania spowodowały:

 • ograniczenie mocy cieplnej zamówionej o 13,0711MW, tj. o 46,1% - stan na 1 stycznia 2013 roku
 • ograniczenie zużycia energii cieplnej w ostatnich latach o przeciętnie 45% rocznie

Za wybitne dokonania ekologiczne we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska nasza Spółdzielnia w 1999 roku została wyróżniona Złotym Klonem.

Z najważniejszych prac remontowych w latach 1990 do 2012 roku włącznie wykonano m.in.: 90 remontów kapitalnych dachów w tym dachy 44 budynków po raz kolejny, odnowiono klatki schodowe w 94 budynkach w tym w 43 budynkach po raz kolejny, w 40 budynkach wymieniono okna na klatkach schodowych, wyremontowano schody w klatkach w 28 budynkach mieszkalnych, wykonano 457 nowych miejsc postojowych, główny front remontu dróg i chodników rozpoczęto w 2002 roku, wykonano remonty kapitalne 30.093,8m2 chodników tj. 99,7% i 26.955,80m2 dróg tj. 99,3% zmodernizowano hydroforowni wody podwyższonego ciśnienia, wymieniono bramy wejściowe w klatkach schodowych w 43 budynkach mieszkalnych.

Począwszy od 1995 roku spółdzielnia kontynuuje działalność inwestycyjną. W ramach zabudowy uzupełniającej zrealizowano 11 nowych budynków mieszkalnych obejmujących 504 mieszkania, zrealizowano również 430 boksów garażowych, 54 miejsca postojowe i 14 lokali użytkowych.

W 1997 roku - odebrano od wykonawców budynki nr 2 i nr 12 na os. 2 Pułku Lotniczego.

W 1999 roku - zakończono realizację budynku nr 11 na os. 2 Pułku Lotniczego.

W 2000 roku - odebrano od wykonawcy budynek nr 25 na os. Dywizjonu 303.

W 2003 roku - zakończono realizację budynku nr 12A na os. Dywizjonu 303.

W 2004 roku - odebrano od wykonawcy budynek nr 1d na os. 2-Pułku Lotniczego. 

W 2006 roku - zakończono realizację budynku nr 56d na os. Dywizjonu 303.

W 2008 roku – zakończono realizację budynku nr 4c na os. Dywizjonu 303.

W 2010 roku – zakończono realizację budynku nr 66a na os. Dywizjonu 303.

W 2011 roku – zakończono realizację budynku nr 64a na os. Dywizjonu 303.

W 2012 roku – zakończono realizację budynku nr 24 na os. 2 Pułku Lotniczego.