Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

Awaryjne lądowanie balonu na pasie startowym byłego lotniska Kraków-Rakowice (fot. B. Kuźma)
Budowa os. 2 Pułku Lotniczego i os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Widok na część os. Dywizjonu 303 i pawilon S.M. (fot. arch. S.M.)
W Parku im. gen. Stanisława Skalskiego na os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Burza nad os. Dywizjonu 303 (fot. B. Kuźma)

W sprawie ponaglenia na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - Pismo Spółdzielni z dnia 11 maja 2018 roku do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Ponaglenie na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny" z siedzibą os. Dywizjonu 303 paw.1 31-871 Kraków, niniejszym pismem, składamy ponaglenie na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dotyczącą:

a) Braku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483086/0;

b) Braku przeprowadzenia w związku z powyższym, konsultacji społecznych z mieszkańcami os. Dywizjonu 303;

c) Braku udzielenia odpowiedzi na pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny z dnia 22.03.2018 r. znak DN (2560)18.

W tym miejscu informuje, iż Zarząd Zieleni Miejskiej wystosował do Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny, pismo z dnia 17.11.2017r. znak ZZM.15646.17.NG.613.67.MG2 w którym poinformował, iż w stosunku do dziatki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta, planowane jest wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. terenu zieleni zmiejskiej o funkcji rekreacyjnej. W związku z tym podjęte będą konsultacje z lokalną społecznością dotycząca ww. kwestii. Pomimo tych zobowiązań do dnia dzisiejszego, zarząd Zielenie Miejskiej, nie podjął żadnych rozmów z mieszkańcami os. Dywizjonu 303, tym bardziej nie wydał decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyżyny" wystosowała do Zarządu Zieleni Miejskiej pismo z dnia 22.03.2018 r. znak ON (2560)18 z prośbą o udzielenie informacji o aktualnym stanie sprawy i podjętych w związku z tym działaniach. W piśmie tym, zwrócono także uwagę, iż w stosunku do działki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta od roku 2016 procedowane jest zamienne pozwolenie na budowę, dotyczące decyzji nr 1251/2013 z dnia 17.06.2013 r. znak AU- 01.3.6740.1.558.2013.GGO (Etap -15) z wniosku Inwestora - Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Wniosek Inwestora przewiduje zupełnie odmienne niż wskazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w piśmie z dnia 17.11.2017 r. przeznaczenie dziatki nr 299/2, a mianowicie zabudowanie jej dwoma 8 kondygnacyjnymi budynkami. W związku z tym skierowano pytanie do ww. organu w jaki sposób zamierza pogodzić planowane zamierzenie, dotyczące przeznaczenia działki jako teren zielony z procedowanym obecnie zamiennym pozwoleniem na budowę.

Do chwili obecnej Zarząd Zieleni Miejskiej nie ustosunkował się jednak do treści przedmiotowego pisma pomimo, iż od jego złożenia upłynęło ponad 1.5 miesiąca. W związku z powyższym stanem faktycznym, stwierdzić należy, iż Zarząd Zielenie Miejskiej pozostaje aktualnie w zwłoce zarówno w kwestii udzielenia odpowiedzi na ww. pismo, jak i tym bardziej w kwestii wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz deklarowanych w związku z tym konsultacjach z mieszkańcami osiedla Dywizjonu 303. Informacje o podjętych w tym zakresie przez Zarząd Miejskiej Zieleni działaniach, wynikają z treści pisma z dnia 17.11.2017 roku. Pomimo tego do chwili obecnej brak jakichkolwiek decyzji czy deklarowanych działań.
Przedmiotowe zaniechania organu administracyjnego sprzeczne jest z dyspozycją art. 35 k.p.a. zgodnie z którym: ,,Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Celem cytowanego powyżej przepisu jest zapewnieni e szybkiego i sprawnego załatwiania spraw. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 12 k.p.a. organy administracji powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko. Sprawy są - co do zasady - załatwiane poprzez wydanie decyzji lub postanowienia alba poprzez podjęcie przez organ czynności materialno-technicznej. Komentowany przepis wyznacza termin miesiąca jako zasadniczy maksymalny termin załatwienia sprawy. Jedynie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym można załatwiać sprawy w terminie do dwóch miesięcy - pod warunkiem zakwalifikowania danej sprawy jako szczególnie skomplikowanej.
Organ administracji jest, wobec tego zobowiązany albo do załatwienia sprawy w terminach, o których mowa w art. 35 i 36, albo do przekazania jej właściwemu organowi lub zwrócenia sprawy wnioskodawcy w trybie art. 66 § 3 k.p.a. (tak m.in. wyrok WSA w Warszawie z 19 marca 2007 r., IV SAB/Wa 10/07). W przypadku niezałatwienia sprawy w terminach powyżej wskazanych stwierdzić należy, iż organ administracyjny dopuszcza się w takiej sytuacji bezczynności wobec jednostki , która wnosi o podjęcie konkretnych działań.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYŻYNY” w Krakowie.  czytaj więcej...

W sprawie ponaglenia na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - Pismo Spółdzielni z dnia 11 maja 2018 roku do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Ponaglenie na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny" z siedzibą os. Dywizjonu 303 paw.1 31-871 Kraków, niniejszym pismem, składamy ponaglenie na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dotyczącą:  czytaj więcej...

 

​​ ​ ​ ​ W dniu 5 lipca br. z inicjatywy spółdzielni odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Panem Profesorem Jackiem Majchrowskim w sprawie ochrony przed zabudową pozostałych ostatnich terenów zielonych na osiedlu Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, tj. działki 299/2 w os. Dywizjonu 303 w sąsiedztwie budynków nr 4c,5,6,7 i terenu zielonego wraz z górką saneczkową (działki nr 170/8, 170/9, 170/13, 170/7, 170/14) - strona północna szkoły podstawowej nr 155 w os. 2 Pułku Lotniczego.
​​ ​ W nawiązaniu do tego spotkania w miesiącu lipcu br. również z naszej inicjatywy miała miejsce wizja lokalna z udziałem V-ce Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Sławomira Pietrzyka.
   W ślad za tymi działaniami Spółdzielni, Mieszkańcy wolontariusze wraz z Radą Dzielnicy XIV na czele z ówczesnym Przewodniczącym Panem Markiem Ziemiańskim rozpoczęli zbieranie podpisów pod wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego.
     Na dzień 01 grudnia br. zebraliśmy już prawie 2.100 podpisów. Podpisy nadal można składać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12. 

   Pierwsze efekty to Uchwala Rady Miasta Krakowa w tej sprawie z dnia 13 września 2017 roku (czytaj więcej) oraz informacja Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 17 listopada 2017 roku na kolejne wystąpienie Spółdzielni do Prezydenta Miasta. (czytaj więcej)