inf spoldz

inf spoldz

Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

W Parku im. gen. Stanisława Skalskiego na os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)
Widok na część os. Dywizjonu 303 i pawilon S.M. (fot. arch. S.M.)
Burza nad os. Dywizjonu 303 (fot. B. Kuźma)
Awaryjne lądowanie balonu na pasie startowym byłego lotniska Kraków-Rakowice (fot. B. Kuźma)
Budowa os. 2 Pułku Lotniczego i os. Dywizjonu 303 (fot. arch. S.M.)

W sprawie ponaglenia na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - Pismo Spółdzielni z dnia 11 maja 2018 roku do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Ponaglenie na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny" z siedzibą os. Dywizjonu 303 paw.1 31-871 Kraków, niniejszym pismem, składamy ponaglenie na bezczynność Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dotyczącą:

a) Braku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483086/0;

b) Braku przeprowadzenia w związku z powyższym, konsultacji społecznych z mieszkańcami os. Dywizjonu 303;

c) Braku udzielenia odpowiedzi na pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny z dnia 22.03.2018 r. znak DN (2560)18.

W tym miejscu informuje, iż Zarząd Zieleni Miejskiej wystosował do Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny, pismo z dnia 17.11.2017r. znak ZZM.15646.17.NG.613.67.MG2 w którym poinformował, iż w stosunku do dziatki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta, planowane jest wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. terenu zieleni zmiejskiej o funkcji rekreacyjnej. W związku z tym podjęte będą konsultacje z lokalną społecznością dotycząca ww. kwestii. Pomimo tych zobowiązań do dnia dzisiejszego, zarząd Zielenie Miejskiej, nie podjął żadnych rozmów z mieszkańcami os. Dywizjonu 303, tym bardziej nie wydał decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyżyny" wystosowała do Zarządu Zieleni Miejskiej pismo z dnia 22.03.2018 r. znak ON (2560)18 z prośbą o udzielenie informacji o aktualnym stanie sprawy i podjętych w związku z tym działaniach. W piśmie tym, zwrócono także uwagę, iż w stosunku do działki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta od roku 2016 procedowane jest zamienne pozwolenie na budowę, dotyczące decyzji nr 1251/2013 z dnia 17.06.2013 r. znak AU- 01.3.6740.1.558.2013.GGO (Etap -15) z wniosku Inwestora - Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Wniosek Inwestora przewiduje zupełnie odmienne niż wskazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w piśmie z dnia 17.11.2017 r. przeznaczenie dziatki nr 299/2, a mianowicie zabudowanie jej dwoma 8 kondygnacyjnymi budynkami. W związku z tym skierowano pytanie do ww. organu w jaki sposób zamierza pogodzić planowane zamierzenie, dotyczące przeznaczenia działki jako teren zielony z procedowanym obecnie zamiennym pozwoleniem na budowę.

Do chwili obecnej Zarząd Zieleni Miejskiej nie ustosunkował się jednak do treści przedmiotowego pisma pomimo, iż od jego złożenia upłynęło ponad 1.5 miesiąca. W związku z powyższym stanem faktycznym, stwierdzić należy, iż Zarząd Zielenie Miejskiej pozostaje aktualnie w zwłoce zarówno w kwestii udzielenia odpowiedzi na ww. pismo, jak i tym bardziej w kwestii wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz deklarowanych w związku z tym konsultacjach z mieszkańcami osiedla Dywizjonu 303. Informacje o podjętych w tym zakresie przez Zarząd Miejskiej Zieleni działaniach, wynikają z treści pisma z dnia 17.11.2017 roku. Pomimo tego do chwili obecnej brak jakichkolwiek decyzji czy deklarowanych działań.
Przedmiotowe zaniechania organu administracyjnego sprzeczne jest z dyspozycją art. 35 k.p.a. zgodnie z którym: ,,Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Celem cytowanego powyżej przepisu jest zapewnieni e szybkiego i sprawnego załatwiania spraw. Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 12 k.p.a. organy administracji powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko. Sprawy są - co do zasady - załatwiane poprzez wydanie decyzji lub postanowienia alba poprzez podjęcie przez organ czynności materialno-technicznej. Komentowany przepis wyznacza termin miesiąca jako zasadniczy maksymalny termin załatwienia sprawy. Jedynie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym można załatwiać sprawy w terminie do dwóch miesięcy - pod warunkiem zakwalifikowania danej sprawy jako szczególnie skomplikowanej.
Organ administracji jest, wobec tego zobowiązany albo do załatwienia sprawy w terminach, o których mowa w art. 35 i 36, albo do przekazania jej właściwemu organowi lub zwrócenia sprawy wnioskodawcy w trybie art. 66 § 3 k.p.a. (tak m.in. wyrok WSA w Warszawie z 19 marca 2007 r., IV SAB/Wa 10/07). W przypadku niezałatwienia sprawy w terminach powyżej wskazanych stwierdzić należy, iż organ administracyjny dopuszcza się w takiej sytuacji bezczynności wobec jednostki , która wnosi o podjęcie konkretnych działań.

Logowanie

Gościmy

313830
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od października 18r
370
1004
3183
304744
9777
26513
313830
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
AKCEPTUJĘ